Europejski Identyfikator Prawodawstwa (ELI)

Celem Europejskiego Identyfikatora Prawodawstwa (ELI) jest udostępnienie informacji o aktach prawnych w ustandaryzowanym formacie.

ELI opiera się na trzech filarach:

 • Ujednoliconych Identyfikator Zasobów (URIs) dla aktów prawnych

 • metadanych opisujących akty prawne

 • języka wymiany metadanych w formacie zrozumiałym dla maszyn

Filar 1 - URI

Pierwszy filar zakłada stworzenie unikalnych identyfikatów (URI) dla aktów prawnych. Oznacza to, że każdy akt prawny jest identyfikowany przez unikalny identyfikator. Zakładamy też, że te identyfikatory nie będą zmieniane w przyszłości. W implementacji ELI dla Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego zastosowano następujący schemat URI:

https://eli.gov.pl/eli/{ dziennik }/{ rok }/{ pozycja }/{ ogl | tj | uj }/pol/{ pdf | html }

Identyfikatory URI mają też odzwierciedlenie jako adresy URL. Oznacza to, że po wklejeniu poprawnego identyfikatora w pasek adresu przeglądarki otworzy się strona z informacjami o akcie. Wpisując np. adres https://eli.gov.pl/eli/DU/1991/425/ogl otworzy się strona aktu z Dziennika Ustaw z roku 1991 pozycja 425 - czyli “Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”.

Filar 2 - model danych

Implementacja drugiego filaru ELI polega na określeniu metadanych, czyli np. słowników organów, typów aktów, statusów dokumentów. Dla administracji centralnej zostały określone następujące słowniki RDF:

Ontologia opisuje właściwości aktu oraz relacje pomiędzy aktami. Polska ontologia została oparta na oficjalnej ontoligii EU, którą to rozszerza o dodatkowe dane.

Słownik typów aktów definiuje jakimi identyfikatorami URI są identyfikowane poszczególne typy aktów, np.

Słownik instytucji służy do identyfikowania instytucji, które związane są z aktami (np. Organ wydający, Organ zobowiązany). Przykłady identyfikatorów instytucji:

Filar 3 - publikacja metadanych

Trzeci filar zakłada publikację metadanych dotyczących aktu w formacie RDFa. Standard RDFa umożliwia publikację metadanych dotyczących dokumentów publikowanych w sieci WWW. Metadane te publikowane są w sposób umożliwiający ich odczytanie i automatyczne przetwarzanie przez oprogramowanie.

Przykład implementacji RDFa na stronach eli.gov.pl:

<head>
 <!-- część metadanych jest osadzona w znacznikach meta -->
 <!-- LegalResource jest realizowany przez LegalExpression -->
 <meta about="https://eli.gov.pl/eli/DU/2020/107/ogl" property="eli:is_realized_by" resource="https://eli.gov.pl/eli/DU/2020/107/ogl/pol">
 <meta about="https://eli.gov.pl/eli/DU/2020/107/ogl/pol" typeof="eli:LegalExpression">
</head>
<body>
 <!-- część metadanych występuje jako atrybuty HTML -->
 <!-- typeof identyfikuje typ zasobu - LegalResource i jego URI -->
 <section resource="https://eli.gov.pl/eli/DU/2020/107/ogl" typeof="eli:LegalResource">
  <!-- określenie typu aktu prawnego -->
  <span property="eli:type_document" resource="http://eli.gov.pl/resource/authority/resource-type/ROZP"> Rozporządzenie </span>
  <!-- atrybut tytuł jest określony dla LegalExpression -->
  <h1 about="https://eli.gov.pl/eli/DU/2020/107/ogl/pol" property="eli:title" xml:lang="pl"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej, elementów składowych i wzorów munduru gospodarki wodnej oraz czasu ich używania </h1>
  <!-- dla metadanych dotyczących dat określony jest typ (datatype) i wartość (content) -->
  <span property="eli:date_publication" datatype="xsd:date" content="2020-01-23"> 2020-01-23 </span>
  <!-- organ wydający -->
  <ul>
   <li property="eli:passed_by" resource="http://eli.gov.pl/resource/authority/legal-institution/MIN_GMIZS"> MIN. GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ </li>
  </ul>
  <!-- podstawa prawna jest linkiem do innego dokumentu -->
  <a href="/eli/DU/2017/1566/ogl" property="eli:based_on"> Dz.U. 2017 poz. 1566 </a>
 </section>
</body>

Dodatkowe informacje o RDFa:

Zasoby zewnętrzne

Na oficjalnej stronie ELI - https://eur-lex.europa.eu/eli-register/resources.html dostępne są dwa dokumenty opisujące proces implementacji ELI:

 • ELI Best practices report

 • Technical ELI implementation guide